Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Woensdag 2 april 2014

Hans Nijhuis

Het bestuur: Hans Nijhuis, Simone Tijssen, Fabienne Streefkerk, Jitske v.d. Wal, Ben Arentsen en Adri de Leeuw

Leden van de wijkvereniging: Jeroen van Dijkhuizen, Sylvia Vink huyzen, Marcel Heuts, Mariska Rochat

Afwezig met kennisgeving: Riette Wolsing, Maaike van Dijkhuizen, Simone Tijssen en Meta Vlot

Opening

De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Vaststellen Agenda

Vastgesteld en goedgekeurd.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

Verslag vorig ALV vaststellen

Verslag was er helaas niet wegens inktgebrek. Verslag volgend jaar meenemen.

Secretarieel verslag 2013 vaststellen

2011 moet zijn 2013. Hyves gaat m.i.v. volgend jaar eraf. Vastgesteld.

Financieel jaarverslag 2013 vaststellen

Toegelicht en vastgesteld.

Verslag Kas commissie

De commissie heeft de controle uitgevoerd en het financiële beleid van de penningmeester in goede orde aangetroffen en heeft een goede indruk gekregen van het beheer en de boekhouding van de vereniging. Er is decharge verleend. De voorzitter bedankt de kas commissie.

Verkiezing nieuw lid Kas commissie

Nieuwe commissie: Simone Tijssen en Jeroen van Dijkhuizen

Vaststellen budget 2014 en vaststellen contributie 2014

Gezien de goede financiële kant is een verhoging nog niet nodig. Een extra donatie is natuurlijk altijd mogelijk. Er komt een nieuw (incasso) systeem voor het betalen van het lidmaatschap.

Automatische incasso:          € 15,00 per jaar.

Zelf overmaken:                     € 16,00 per jaar

 

Aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden 

Hans Nijhuis

Vacant

Rene Landman

Maurice Wolsing

Ben Arentsen

Maaike van Dijkhuizen

Fabienne Streefkerk

Er zijn 3 vacatures.

René wordt het nieuwe postadres v.w.b. secretariaat

Fabienne gaat de vergaderingen notuleren

Kamer van Koophandel: Simone Tijssen inschrijven als secretaris/penningmeester.

Jitske en Adri hebben afscheid genomen van het bestuur. Zij werden in de bloemetjes gezet.

Rondvraag en w.v.t.t.k.

  1. Kaartavonden komend seizoen. Nog niet bekend of er iemand

deze avonden over wil nemen. Laatste kaartavond gaat naar 25 april a.s., weinig deelnemers dan vervalt ook deze kaartavond. Laatste oproep in de Doornenvogel.

  1. Marcel vraagt of het speeltoestel (glijbaan) nog beschikbaar is.

Antwoord: Nee dat is naar DKOD gegaan. We kunnen wel een aanvraag indienen.

V.w.b. de struiken, daar zouden wij van op de hoogte worden gebracht. Niet gebeurd, het is gewoon gedaan. Soberder groenvoorziening, maar de buurt zou een bijdrage kunnen leveren.

V.w.b. de keien hadden de wijkbewoners ingelicht moeten worden. Het was een zaak van de gemeente. Keien zijn neergelegd en ook weer weggehaald. Uiteindelijk wordt de bal weer teruggespeeld naar de wijkvereniging.

Written by Harm Giezen