fotohucht Op het Dorrestijn Plantsoen, vlak naast onze wijk, staat het dorpshuis De Hucht. Dit dorpshuis gaat een onzekere toekomst tegemoet. De eigenaar van dit dorpshuis, Solidez, heeft het gebouw in de verkoop gezet. Voor de vrijwilligers en de gebruikers is er geen duidelijkheid over wat dit gaat betekenen voor hun activiteiten in wat in de loop der jaren ook hun tweede thuis is geworden.

Aanleiding voor deze donkere periode is het recente besluit van de gemeente Renkum om de subsidie die Solidez voor haar werk ontvangt te verminderen. Solidez heeft daarop de keuze gemaakt om het dorpshuis De Hucht af te stoten. Hierbij verdwijnen een aantal activiteiten bij Solidez, waaronder ook de coördinatie van al het vrijwilligerswerk dat in en rondom het dorpshuis plaatsvindt. Hieronder valt onder andere de ouder-kind praatgroep, het kledingpunt voor tweedehands kleding, maaltijd voor alleenstaanden, mozaiekgroep, Yoga lessen, maar ook de biljartvereniging en de bingo waar veel belangstellenden gebruik van maken.

imagesTotdat het nieuwe MFC in maart 2017 opengaat, vallen deze activiteiten en daarmee de inwoners van Renkun en Heelsum in een zwart gat: noch vanuit de gemeente, noch vanuit Solidez zijn er stappen gezet om deze met name zwakkere groepen uit de samenleving alternatieven te bieden.
Het Dorpsplatform Renkum-Heelsum heeft daarop het initiatief genomen om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de periode tot de opening van het MFC te kunnen overbruggen. Duidelijk is dat er wel vanuit de bewoners, de vrijwilligers, maar ook vanuit Solidez en de gemeente draagkracht voor moet zijn.

Ondertussen zijn er de nodige gesprekken gevoerd. Hieruit is duidelijk geworden dat het merendeel van de huidige vrijwilligers door willen gaan. Ook is uit een bijeenkomst met buurtbewoners duidelijk geworden dat voor hen De Hucht ook belangrijk is. Bij deze avond hebben 12 mensen zich als nieuwe vrijwilliger opgegeven. Ook Solidez en de wethouder staan positief tegenover dit initiatief van het Dorpsplatform.

Ondanks al deze mooie plannen en voornemens, blijven we echter wel afhankelijk van het besluit van een even-uele koper. De makelaar die Solidez in de arm heeft genomen is in gesprek met vier kandidaten. Opties die we nu zien zijn:

  • De koper neemt het gebouw direct zelf in gebruik en/of geeft geen toestemming voor een overbrugging tot de opening van het MFC. Alle activiteiten stoppen dan per direct.
  • Er komt (vooralsnog) geen koper, dan met Solidez afspraken maken over een overbrugging tot de opening van het MFC. Solidez doet dan geen coördinatie van het vrijwilligerswerk meer, dit moet door de bevolking (vrijwilligers) zelf gebeuren.
  • De Hucht wordt verkocht, de koper is bereid om (een deel van) het gebouw voor overbrugging beschikbaar te stel-en. We zullen dan met de koper goede afspraken moeten maken over gebruik en verantwoordelijkheden.

Het Dorpsplatform blijft doorgaan met het verder uitwerken van de plannen voor een doorstart tot aan de opening van het MFC 3B4. Alle hulp is hierbij hard nodig. Wilt u ook uw steentje hieraan bijdragen? Neem dan contact op met Simone Tijssen, naast bestuurslid van de wijkvereniging is hij ook secretaris van het Dorpsplatform. U kunt hem bereiken via e-mail secretaris@renkumheelsum.nl, of via de contactgegevens op deze pagina.

Geschreven door Rene Landman