Aanwezig:

Het bestuur: Rene Landman, Annette Wolf,Hans Nijhuis, Ben Arentsen, Maurice Wolsing, Maaike van Dijkhuizen, Fabienne Streefkerk en Adri de Leeuw
Leden van de wijkvereniging: Jeroen van Dijkhuizen, Mariska Rochat en Rene Evers.
Afwezig met kennisgeving: Jitske v.d. Wal en Simone Tijssen

Opening

De voorzitter – Rene – opent om 20.10 uur de vergadering
en heet de aanwezigen welkom.

Vaststellen Agenda

Vastgesteld en goedgekeurd.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

Verslag vorig ALV vaststellen

Vastgesteld.
Punt 8: de naam moet Jan Vlasma zijn.
Punt 11: Aankomende winter kijken voor kleine kliko’s voor opslag van strooizout, na de winter kunnen deze terug naar de gemeente.

Secretarieel verslag 2011 vaststellen

Vastgesteld.

Aanvulling bij punt belangenbehartiging: Maurice Wolsing en Ben Arentsen waren de eerste personen vanuit de wijkvereniging. Rene Landman heeft dit overgenomen van Ben Arentsen.

Wijkvolleyball toernooi: De wijkvereniging heeft eigen shirts en alle deelnemers hebben een sleutelhanger en een pen gekregen. Dit viel zeer in de smaak. Daarnaast zijn er polo’s gekomen voor bestuursleden en vaste mensen bij b.v. het wijkfeest, zodat zij bij evenementen herkenbaar zijn.

Financieel jaarverslag 2011 vaststellen

Vastgesteld.
Een aanvulling van onze penningmeester: Er zijn een aantal bedragen uit 2011 pas in 2012 betaald.

Verslag Kas commissie

De commissie bestaande uit Simone Tijssen en Rene Everts heeft de controle uitgevoerd en het financiele beleid van de penningmeester in goede orde aangetroffen en heeft een goede indruk gekregen van het beheer en de boekhouding van de vereniging. Hiervoor is decharge verleend.
De voorzitter bedankt de kas commissie.

Verkiezing nieuw lid Kas commissie

Aftredend: Simone Tijssen
Nieuwe commissie: Mariska Rochat en Rene Everts

Vaststellen budget 2012 en vaststellen contributie 2012

Budget is vastgesteld, De contributie blijft € 15,00.
In 2013-2014 wordt het bedrag waarschijnlijk aangepast. Dit heeft te maken met het verder terugdraaien van de gemeentelijke bijdrage.

Aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden

Het bestuur heeft afscheid genomen van Annette Wolf, zij was jarenlang onze penningmeester. Door verschuivingen binnen het bestuur en de verkiezing van een nieuw bestuurslid, ziet het bestuur van de wijkvereniging De Doornenkamp er als volgt uit:
Hans Nijhuis Voorzitter (benoemd)
Adri de Leeuw Secretaris (herkozen)
Rene Landman Penningmeester (benoemd)
Maurice Wolsing lid (herkozen)
Ben Arentsen lid (herkozen)
Maaike van Dijkhuizen lid
Fabienne Streefkerk lid
Jitske v.d. Wal lid (gekozen)
Er is nog steeds 1 vacature.

Rondvraag en w.v.t.t.k.

De kuil aan de Bram Streeflandweg wordt verplicht veranderd. De overstort van het riool moet weg, dit mag niet meer. Over de volledige lengte van de kuil (Schutterspad kant) worden pijpen aangelegd voor het opvangen van regenwater. Hierdoor ontstaat er een terrasvorming. Van alle plannen was dit de beste. Het hek rondom de kuil gaat weg. Nog een oplossing was een betonnen bak onder de kuil, maar dit is een dure oplossing. De bomen langs het Schutterspad verdwijnen i.v.m. aanleg pijpen.

Vraag: Kunnen er geen bakken voor deponeren van hondenpoep geplaatst worden.
Antwoord: Wordt naar gekeken voor zo wie zo vuilnisbakken, eventueel met aanvulling voor poepzakkendispenser. Er wordt verder gezegd dat het misschien mogelijk moet zijn om hondenpoepzakken te verkrijgen zoals de zakken voor het inzamelen van plastic. Zo voorkom je dat je de rode poepzakken door de hele wijk tegenkomt.

Kleine speeltoestellen voor de allerkleinste.
Het dorpsplatform heeft ook nog een potje om daar gebruik
van te kunnen maken.

Middelste groenlob: Samenwerking gemeente en wijkvereniging. Er zijn mensen van de wijkvereniging langs de bewoners rondom deze groenlob geweest voor eventuele wensen van de inrichting hiervan.

Fietssluis bij het Schutterspad is ook gerealiseerd.

Fabienne: Aanleveren van kopie loopt een beetje stroef. Graag na elke activiteit een verslag naar Fabienne voor de Doornenvogel en Maurice Wolsing voor de website.

Sluiting

Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inzet in het afgelopen jaar.

Written by Harm Giezen