Algemene Leden Vergadering

Zoals het een goede vereniging betaamt, legt ook uw wijkvereniging jaarlijks verantwoording af van wat we gedaan hebben. Daarbij natuurlijk ook een vooruitblik van wat we dit jaar weer van plan zijn. Dit jaar vond deze Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats op 6 april. Nu eens niet in De Ballon, maar in het naast de wijk gelegen buurthuis De Hucht.

In deze vergadering zijn er een aantal formele punten af te handelen, zoals het goedkeuren van het verslag van de vorige ALV, het goedkeuren van het secretariele jaarverslag over 2015 (wat hebben we in dat jaar allemaal gedaan) en het goedkeuren van het financiële jaarverslag over 2015. Voor deze financiële goedkeuring heeft de wijkvereniging ook een kascontrole commissie, die de penningmeester controleert op een juiste en volledige administratie. Deze commissie bestaat uit twee personen, die elk maximaal 2 jaar deel uit mogen maken van de commissie. Ook dit jaar was de kascontrole commissie weer van oordeel dat de administratie weer netjes op orde was.

Bij het presenteren van de plannen voor dit jaar lag de nadruk op een gewijzigde opzet voor de familiedag (wijkfeest). Door een teruglopende opkomst zijn we genoodzaakt om een andere aanpak hiervoor te kiezen. Elders in deze Doornenvogel leest u daar meer over.

Bij de ALV hoort ook de vaststelling van de contributie voor dit jaar. Besloten is om deze contributie ongewijzigd op € 15,- te houden voor bewoners die via automatische incasso betalen en € 16,- voor de overige bewoners. De euro verschil is in verband met extra kosten en moeite die we hier voor moeten maken (brieven, herinneringen, extra administratie). Ondertussen heeft iedereen hierover ook bericht ontvangen. Heeft u nog niet betaald? Maak de contributie dan alsnog even over. Het rekeningnummer is NL43 INBG 0001 6515 44. Hartelijk dank!

Rene Landman

 

Geschreven door Hans Nijhuis